Ένα ιστολόγιο που πηγαίνει σχολείο και αγωνιά για την παιδεία .

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΑΚΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣΣτὴν ἔκδοση μίας ἠλεκτρονικῆς κάρτας στὴν ὁποία θὰ «περνοῦν» ὅλες οἱ συναλλαγὲς τῶν φορολογουμένων προσανατολίζεται τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ἡ κάρτα θὰ χρησιμοποιεῖται σὲ κάθε συναλλαγὴ καὶ θὰ ἀπαλλάξει τοὺς πολίτες ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση συλλογῆς ἀποδείξεων, ἐνῶ θὰ δίνει τὴν δυνατότητα στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ ἔχει πλήρη εἰκόνα τοῦ ΦΠΑ. Γιὰ τὴν δημιουργία τῆς κάρτας θὰ ἀξιοποιηθεῖ ἡ ὑποδομὴ τοῦ συστήματος πληρωμῆς ὑποχρεώσεων DIASPOS τῆς Διατραπεζικὰ Συστήματα (ΔΙΑΣ) ΑΕ. Τὸ σύστημα προσφέρει ἤδη τὴν δυνατότητα στοὺς φορολογουμένους νὰ ἐξοφλοῦν τὶς ὑποχρεώσεις τους πρὸς τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο μὲ χρήση πιστωτικῆς ἢ χρεωστικῆς κάρτας, μέσῳ τῶν μηχανημάτων EFT/POS, ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένα στὶς κατὰ τόπους ἐφορίες.

Τὰ ὀφέλη [σημ. «Χ.Β.»: Πάντα χρειάζεται μιὰ καλὴ ἐξήγηση, ποὺ νὰ δικαιολογεῖ ἢ νὰ προπαγανδίζει τὸ διοχετευόμενο «προϊόν».]

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ φορολογούμενος ἀποδεσμεύεται ἀπὸ τὴν μεταφορὰ μετρητῶν, πληρώνει μὲ ἀσφάλεια καὶ εὐκολία, ἐνῷ τοῦ παρέχονται καὶ πιστωτικὲς διευκολύνσεις. Μέσῳ τοῦ DIASPOS τὸ Δημόσιο ἀποφεύγει τὴν διαχείριση μετρητῶν ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους του καὶ ἔχει μικρότερο λειτουργικὸ κόστος στὴν διευθέτηση τῶν συναλλαγῶν. Στὴ σημερινὴ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, καὶ Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, μὲ τὸ προεδρεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἀποφασίστηκε ἡ συνδρομὴ τοῦ Δημοσίου μέσω τοῦ DIASPOS γιὰ τὴν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν καρτῶν ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦνται σὲ κάθε συναλλαγὴ καὶ θὰ καταργήσουν τὴν ὑποχρέωση συλλογῆς ἀποδείξεων.

Πῶς λειτουργεῖ

Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ κ. Παπακωνσταντίνου, ἡ κάρτα θὰ φέρει τὸν Ἀριθμὸ Φορολογικοῦ Μητρώου κάθε πολίτη καὶ θὰ χορηγεῖται εἴτε ἀπὸ κάθε τράπεζα ξεχωριστά, εἴτε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Μέσῳ τῶν εἰδικῶν τερματικῶν (POS) ποὺ διαθέτουν τὰ καταστήματα θὰ περνοῦν στὸν λογαριασμὸ τοῦ πολίτη τὰ ποσὰ τῶν ἀποδείξεων. Ἡ ἔκδοση καὶ ἡ λήψη τῆς ἀπόδειξης θὰ παραμείνει ὑποχρεωτική.

Σύστημα ἐπιβράβευσης τῶν φορολογουμένων [ σημ. «Χ.Β.»: Tὰ καλὰ παιδάκια θὰ παίρνουν καὶ δωράκι !]

Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, τὸ DIASPOS θὰ ὑποστηρίζει καὶ ἔξυπνες κάρτες ἐπιβράβευσης φορολογουμένων (loyalty schemes καὶ smart loyalty cards), μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου θὰ παρακολουθοῦν τὸν τζίρο τῶν καταστημάτων καὶ τὶς καθημερινὲς ροὲς τοῦ ΦΠΑ. Οἱ συγκεκριμένες κάρτες θὰ εἶναι καὶ χρεωστικές, ὥστε νὰ διευκολύνεται ὁ περιορισμὸς τῆς χρήσεως μετρητῶν. Ὡστόσο, προβλήματα ἀναμένεται νὰ παρουσιασθοῦν στὶς συναλλαγὲς μὲ μικροποσὰ καὶ στὸ ὑπαίθριο ἐμπόριο.Ὅπως ἀναφέρουν νομικοὶ κύκλοι, ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ ἐν λόγῳ συστήματος, ἡ ὑποδομὴ τοῦ ὁποίου θεωρεῖται σχεδὸν ἕτοιμη, ἀπαιτεῖ τὴν ἔγκριση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, [ σημ. «Χ.Β.»: Σωθήκαμε !] καθὼς οἱ ἔξυπνες κάρτες θὰ καταγράφουν λεπτομερῶς τὴν καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τῶν πολιτῶν καὶ θὰ ἀποτυπώνουν τὸ σύνολο τῶν καθημερινῶν τους δραστηριοτήτων.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΤΑ ΝΕΑ»

[Σημ. «Χ.Β.»: Κατ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο καταργεῖται «ΗΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ», γιὰ λόγους δηλαδὴ καταπολεμήσεως τῆς «φοροδιαφυγῆς»! τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας τῶν πολιτῶν, καθ᾽ ὅσον σὲ αὐτὸ περιλαμβάνονται καὶ οἰ ἀγοραστικὲς συνήθειες καὶ προτιμήσεις τους κλπ. καὶ κάποιες βάσεις δεδομένων θὰ καταγράφουν καὶ θὰ ἀποθηκεύουν σημαντικὲς πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦν στὴν προσωπικότητα τοῦ κάθε πολίτη μὲ ἄγνωστο σκοπὸ χρήσεως καὶ περαιτέρω διαχειρίσεως. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων! Βεβαίως οἱ ὀρθολογιστὲς καὶ νομιμόφρονες πολίτες θὰ ἰσχυρισθοῦν ἀποστομωτικὰ ὅτι δὲν ἔχουν νὰ κρύψουν τίποτα. Πολὺ σωστά. Ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο μέχρι νὰ βάλουν στὴν ὕπαρξή τους κηδεμόνα, συνδιαχειριστή, ἐλεγκτή καὶ φύλακα τὸ Κράτος μᾶλλον πάει πολύ].

πηγή:Σαντορινιός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου