Ένα ιστολόγιο που πηγαίνει σχολείο και αγωνιά για την παιδεία .

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

«Κύριε ο Θεός ημών, ο φως οικών απρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο τον Σολομώντα σοφίαν διδάξας και δια της επιφοιτήσεως του παναγίου Πνεύματος τους αλιείς κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και Αποστόλους αναδείξας. Συ Κύριε, ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, λάμψον εν ταις καρδίαις των ενταύθα διδασκόντων και διδασκομένων την επίγνωσιν της σης αληθείας και το φως σου το αΐδιον. Δος αυτοίς πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως. Φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ειδέναι αυτούς και ποιείν το θέλημά σου. Τέκνα φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντας και αυξανομένους δια της άνωθεν σοφίας...».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου